Højslettens tilbud

På Botilbud Højsletten bor 24 beboere. Botilbud Højsletten åbnede 1. september 2001.
Botilbuddet, der er ejet af Herlev kommune, er et  døgntilbud som drives efter
Servicelovens §108, til mennesker med betydelig og/eller varigt  nedsat funktionsevne.

En del af Højslettens ydelse er, at beboeren i hverdagen tilbydes individuel
pædagogisk  støtte og vejledning, både i forhold til at arbejde med aftalte mål og i
forhold til praktiske-, sundhedsmæssige-  og sociale aktiviteter.

Den pædagogiske støtte og vejledning vurderes løbende og tilpasses beboerens
udvikling, behov og ressourcer ift. at nå de aftalte mål.

Ydelserne gives i praksis indenfor rammen af forskellige opgaver, rutiner og
aktiviteter, som hverdagen består af på Højsletten.

Nogle af ydelserne leveres i grupper, andre individuelt.

Det forudsættes, at beboeren efter formåen er aktivt deltagende i og motiveret
for at indgå i samarbejde om støtte.

Der henvises i øvrigt til Herlev kommunes Ydelsesbeskrivelse for Botilbud Højsletten.