Ydelser og Takster

Botilbud Højslettens ydelser gives efter Lov om Social Service (SEL) §108 og takstreguleres
årligt. Tilbuddets takst opkræves som en takst pr. døgn (365 d/å) Taksten  for 2024 er Kr. 2.561,-

Takst og ydelser på Højsletten er baseret på, at beboeren er visiteret til / deltager i dagtilbud
fire hverdage om ugen. For beboere, hvor der er afvigelser herfra opkræves en tillægstakst for
kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne. Denne tillægstakst er for 2024 513,00 kr. pr. dag.

Læs mere om ydelser og takst på VPT-Herlevs hjemmeside her:https://vst-herlev.dk/ydelsesbeskrivelser/