Til studerende

​Praktikpolitik

Hensigten med praktikken for studerende på Botilbud Højsletten:

• At du gennemgår en faglig og personlig udvikling
• At du gennem deltagelse, observationer og planlægning i dagligdagen, får en praktisk
erfaring som kan skabe grundlag for en faglig refleksion, dialog og handling
• At du får en oplevelse og forståelse af den pædagogiske opgave i et døgntilbud for
fysisk og psykisk handicappede
• At du oplever, at en planlagt pædagogisk indsats gør en forskel
• At du får en unik praktikperiode

​Derudover kan vi tilbyde:

• At du indgår aktivt i den daglige arbejdsrytme med 24 herlige beboere
• At du får vejledningstimer med din praktikansvarlige
• At du tilbydes fællesundervisning

​Krav og forventninger til den studerende

​Før praktikstart

Det forventes at du før praktikstart henvender dig til botilbuddet for at få en
aftale om besøg. Dette besøg skal indeholde en samtale, hvor det afklares om man er
interesseret eller ej i praktikpladsen. Under denne samtale vil den praktikansvarlige
samt en tovholder for det pædagogiske team være til stede. Målet for samtalen er,
at få afdækket såvel den studerendes som praktikstedes forventninger til praktikken,
herunder arbejdsforholdene. Såfremt vi bliver enige, vil der i forbindelse med dette møde
blive udfyldt ansættelsespapirer.

Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at det er et krav fra Herlev Kommune,
at alle ansatte, herunder studerende, skal have en ren straffeattest, uanset om det
er en lønnet eller ulønnet praktik. Ved ansættelse i praktik vil man ligeledes være
underlagt tavshedspligt, idet du via din praktik får indblik i og viden om nogle
personers meget private forhold.

​I praktik

I første praktik vil du som udgangspunkt ikke blive indregnet i normeringen, da du er ulønnet.
Vi oplever denne praktik som en observations-praktik. Du vil i denne praktik skulle følge din
praktikansvarliges arbejdsplan.

Som studerende i 2. praktik vil du i den første måned være udenfor normeringen og skal følge
din praktikansvarliges arbejdsplan. Herefter vil du skulle indgå i normeringen, som andre
fastansatte, i 32,5 time pr. uge i de 26 uger praktikken reelt varer. Du er som lønnet studerende
omfattet af døgninstitutions-overenskomsten, hvilket vil sige, at arbejdstiden skal planlægges,
som for øvrige ansatte. Arbejdet indebærer arbejde på dag-/aftenvagter samt lørdag/søndag
hver anden uge. Dertil kan der være vagter der falder på helligdage.

​Dit mål for praktikken

Målformuleringen for dit uddannelsesmæssige udbytte af praktikken skal ligge endelig
færdig 1 måned efter at praktikken er startet.

​Vores forventninger til praktikperioden

Vi forventer at du indgår aktivt i den daglige arbejdsrytme, ikke at betragte som en
ekstra arbejdskraft, men som studerende. Det forventes at du udviser interesse,
nysgerrighed og tager et medansvar for praktikken. Vi afsætter tid til vejledning af
dig under praktikken ca. 1,5 time hver uge. Såvel vejledning som undervisning skal
skemalægges i arbejdstiden. Det er et krav at du deltager i fællesundervisningen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der gennem hele praktikperioden skabes plads
til en løbende vejledning og dialog mellem den studerende og medarbejderne.

​Evaluering af praktikken

Før praktikken slutter vil den studerende sammen med sin praktikansvarlige, tovholder
og eventuelt forstander evaluere praktikforløbet sammen med dig. Med hensyn til din
skriftlige opgave forventer vi som udannelsessted, at modtage et eksemplar.